วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

วัดนาคาราม หรือวัดนาคา ตั้งอยู่ที่บ้านนาคา เลขที่ ๖๕/๒ หมู่ที่ ๔ ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีที่ดิน  ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันออกจดที่เอกชน ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดถนนวิรัชหงษ์หยก ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน

วัดนาคาราม  ตั้งอยู่เลขที่  65/2  บ้านนาคา  หมู่ที่  4  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  12  ไร่  2  งาน  52  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับที่ตั้งบริษัทเข่งหงวน  ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับที่ตั้งบริษัทนุภาษและบุตร  ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินของนายเตี่ยน

 

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินทรายเคยทำเหมืองแร่มาก่อน   สภาพแวดล้อมเป็นที่ตั้งบริษัทและหมู่บ้าน  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง  7  เมตร  ยาว  13.75  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2525  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญกว้าง  12  เมตร  ยาว  25  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2507  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์กว้าง  16  เมตร  ยาว  18  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2520  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์จำนวน  30  หลัง  ส่วนมากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พระพุทธรูปขนาดพระเพลา  4  ศอก  1  องค์  พระเพลา  2  ศอก  3  องค์  พร้อมกับพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร

 

       วัดนาคาราม  เดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ดินทำเหมืองแร่ของบริษัทนุภาษภูเก็ตการมาก่อน  ต่อมา  นายวิรัช  หงษ์หยก  ได้บริจาคที่ดินพร้อมกับดำเนินการสร้างวัด  ได้รับอนุญาตจากทางราชการเมื่อวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2520  ให้มีนามสอดคล้องกับชื่อบ้าน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2521  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  30 เมตร  ยาว  60  เมตร  ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2525